Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on toiminimi Rosanin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018. Viimeisin muutos 20.2.2022

1. Rekisterinpitäjä

Rosani 1580175-9

Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ari Syrjälä

rosani.siivous@gmail.com

Puh. 050 5913830

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettaviin tietoihin saattavat sisältyä seuraavat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään enintään rekisterin pitäjänä toimivan yrityksen toiminnan jatkumisen ajan ja/tai sen jälkeen niin kauan kuin on laillisilla perusteilla välttämätöntä. Suomen laki asettaa tietojen säilytysajoille vähintään seuraavia vaatimuksia: 

  • Useita yrityksen kirjanpitoon liittyviä tositteita on säilytettävä vähintään 10 vuotta. Näissä tiedoissa esiintyy edellä mainittuja asiakkaiden tietoja
  • Työntekijän on saatava työtodistus vähintään 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen. Tuntilistoissa saattaa esiintyä joitakin asiakkaiden tietoja

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia asiakastietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä saattaa kuitenkin käyttää asiakastietojen välittämiseen internetin viestintäpalveluja kuten Facebookin tarjoamaa whatsapp-viestipalvelua, telegram-viestipalvelua, Googlen tarjoamaa gmail -sähköpostipalvelua tai muita vastaavia viestipalveluita. Näiden yritysten viestinvälitykseen tarvittavat palvelimet saattavat sijaita EU-alueella tai EU:n ulkopuolella.

Rekisterin asiakastietoja saatetaan välittää yrityksen sisäisessä viestinnässä tekstiviestien tai puheluiden avulla. Tämä viestintä tapahtuu Suomessa toimivien puhelinoperaattoreiden kautta.

Eri valtioiden organisaatioilla saattaa olla pääsy internetin palvelimille, niissä oleviin rekisterin tietoihin tai niiden kautta välitettyihin tietoihin. Samoin eri valtioiden organisaatioilla saattaa olla pääsy puhelinoperaattoreiden välittämiin tietoihin. Nämä valtiot voivat sijaita EU-alueella tai sen ulkopuolella.

Näillä verkkosivuilla ei käytetä Google Analyticsin palveluita, joten kyseisen palvelun kautta tämän sivuston käyttäjätietoja ei päädy  esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa tarpeen mukaan perintätoimistoille laskujen perintään liittyvistä syistä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).